آرمان

اول

حفظ طبیعت و محیط زیست

زباله ها، پلاستیک ها، گاز های شیمیایی. اینها طبیعت را مسموم کرده اند.نیازمان به انرژی، سوخت فسیلی را توجیه می کند و نیازمان به کاغذ، قطع درختان را. مطالعات عمیق در حد خود تلاش دارد ابزارهای مدرن را جایگزین کاغذ کند تا شاید کمک کوچکی به طبیعت کرده باشد.

اصلاح فرهنگ استفاده از ابزار مدرن

با اینکه تجهیزات مدرن به صورت گسترده در اختیار عموم قرار گرفته اند، اما متاسفانه فرهنگ استفاده صحیح از آن ها به صورت کامل و بنیادین شکل نگرفته است. ما تلاش خواهیم کرد با معرفی و آموزش تجهیزات، اپلیکیشن ها و سرویس های مطرح بین المللی و بومی، قدمی هر چند کوچک در راستای افزایش سطح فرهنگی برداریم.

آرمان

دوم

آرمان

سوم

کاغذ؟! نمی خوایم نمی خوایم

در روزگاری که می شود اکثر کارها را با تجهیزات الکترونیکی به خوبی انجام داد، دیگر چه نیازی به کاغذ؟ می دانیم که تغییر عادت از جمله سخت ترین کارهاست. اما می شود با کمی پشتکار شما و راهنمایی ما، آرام آرام این فرهنگ را تغییر داد.

به روزرسانی سیستم آموزشی مدارس و دانشگاه های کشور

منظور ما از سیستم آموزشی، تجهیزات به کار رفته در فرآیند تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان است. ما تلاش می کنیم ابزارها و نرم افزارهای مدرن، جایگزین روش های سنتی آموزشی شوند. گرچه این حرکت مدت هاست آغاز شده است اما برای ما باعث افتخار خواهد بود که عضوی از این تلاش ها باشیم.

آرمان

چهارم

آرمان

پنجم

حمایت از دولت الکترونیک، کاهش بروکراسی اداری

طی سال های اخیر، دولت قدم های بزرگی برای ایجاد فرآیندهای غیر حضوری و الکترونیکی برداشته است. ما نیز سعی می کنیم با ایجاد بستری مناسب، رونق اسناد الکترونیکی، امضا های الکترونیکی و... را در سازمان ها و موسسات شاهد باشیم.